Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự bối rối
  sự cổ động, sự khích động quần chúng
  women leading the agitation for equal rights
  phụ nữ lãnh đạo phong trào cổ động cho bình quyền
  sự hồi hộp bàn tán (sau một chiến dịch cổ động)

  * Các từ tương tự:
  agitational