Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stimulation /,stimjʊ'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự kích thích
    sự hứng thú
    a working atmosphere lacking in stimulation
    một không khí làm việc thiếu hứng thú