Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rabble-rousing /'ræblraʊziŋ/  

 • Danh từ
  sự khích động quần chúng
  Tính từ
  khích động quần chúng
  a rabble-rousing speech (speaker)
  bài nói (người diễn thuyết) khích động quần chúng