Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhortation /,egzɔ:'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự cổ vũ, sự hô hào
    lời cổ vũ, lời hô hào