Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural -ments
    [count] somewhat formal :a piece of clothing

    * Các từ tương tự:
    garment bag