Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

raiment /ˈreɪmənt/  

  • noun
    [noncount] literary :clothing