Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    [noncount] formal :clothing

    * Các từ tương tự:
    attired