Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ favor)
  sự ưa thích, sự tán thành
  win somebody's favour
  giành được sự ưa thích của ai
  sự thiên vị
  anh ta được cương vị ấy là do thiên vị hơn là do công lao hoặc năng lực
  đặc ân
  may I ask a favour of you?
  tôi có thể xin ông một đặc ân không?
  phù hiệu ủng hộ
  mọi người tại cuộc tập hợp đều mang băng đỏ để làm phù hiệu ủng hộ
  favours
  (số nhiều) đặc ân tình dục (một phụ nữ ban cho một người đàn ông, ý nói đồng ý ăn nằm với người đàn ông đó)
  đồng ý để ai ăn nằm với mình
  be (stand) high in somebody's favour
  xem high
  be in (out of) favour [with somebody]; be in (out of) somebody's favour
  được ai yêu mến; bị ai ghét bỏ
  curry favour
  xem curry
  find (lose) favour with somebody (in somebody's eyes)
  giành được sự ủng hộ của ai; mất sự ủng hộ của ai
  in favour of somebody (something)
  ủng hộ (ai, cái gì)
  was he in favour of death penalty?
  ông ta có ủng hộ hình phạt tử hình không?
  có thể trả vào tài khoản nào đó (nói về séc)
  in somebody's favour
  có lợi cho ai
  the court decided in his favour
  tòa quyết định có lợi cho ông ta
  without fear or favour
  xem fear
  Động từ
  ủng hộ, thích hơn
  of the two possible plansI favour the first
  trong hai kế hoạch có thể có, tôi ủng hộ kế hoạch thứ nhất
  thiên vị
  bà ta bao giờ cũng thiên vị cậu con út [hơn các con khác]
  giúp cho, làm cho dễ dàng
  gió đã giúp họ giăng buồm ra khơi lúc rạng đông
  (cũ) trông giống
  bạn có thể thấy là nó trông giống bố nó
  favour somebody with something
  (cũ) làm cái gì cho ai, giúp đỡ cho ai cái gì
  I should be grateful if you would favour me with an early reply
  tôi rất biết ơn ông nếu ông trả lời sớm cho

  * Các từ tương tự:
  favourable, favourableness, favourably, favourite, favouritism