Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

favourableness /'feivərəblnis/  

  • Danh từ
    tính chất thuận lợi
    sự có triển vọng