Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (từ Mỹ favorably)
  [một cách] tán thành, [một cách] thuận
  he speaks favourably of you
  anh ta nói tốt về anh
  [một cách] thuận lợi