Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genially /'dʒi:niəli/  

  • Phó từ
    [một cách] tốt bụng, [một cách] chan hòa
    [một cách] ôn hòa ấm áp (nói về khí hậu)