Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (từ Mỹ favorable)
  tỏ ý tán thành, thuận
  a favourable answer
  câu trả lời thuận
  thuận lợi
  conditions favourable for skiing
  điều kiện thuận lợi cho việc trượt tuyết
  favourable winds
  gió thuận

  * Các từ tương tự:
  favourableness