Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sympathetically /,simpə'θetikli/  

  • Phó từ
    [một cách] thông cảm, [một cách] đồng cảm;[một cách] đồng tính