Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enthusiastically /in,θju:zi'æstikli/ /in,θu:zi'æstikli/  

  • Phó từ
    [một cách] đầy nhiệt tình