Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

graciously /'grei∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] tử tế, [một cách] tốt bụng
    [một cách] nhân từ và bao dung
    [một cách] giàu sang