Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của extended play)
    đĩa hát chơi tốc độ chậm, đĩa hát EP

    * Các từ tương tự:
    epacmatic, epacme, epact, epactal, epanthous, eparch, eparchy, epaulement, epaulet