Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giáo khu (chính giáo)
    quận (từ cổ La-mã)