Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tôn giáo) đại giáo chủ (nhà thờ chính giáo)
    quận (từ cổ La-mã)

    * Các từ tương tự:
    eparchy