Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thiên văn học) số ngày lịch so le (số ngày hơn của năm dương lịch so với năm âm lịch)

    * Các từ tương tự:
    epactal