Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

epaulement /e'pɔ:lmənt/  

  • Danh từ
    (quân sự) công sự bên (ở cạnh công sự chính)