Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communicate /kəˈmjuːnəˌkeɪt/