Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

along /əˈlɑːŋ/