Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

correspond /ˌkorəˈspɑːnd/