Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mảnh đổ vỡ; mảnh vỡ
    wreckage of the aircraft was scattered over a wide area
    mảnh vỡ của chiếc phi cơ vung vãi khắp một vùng rộng