Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đá vụn, gạch vụn
    after the bombinghis house was just a heap of rubble
    sau trận bom, nhà của ông ta chỉ còn là một đống gạch vụn