Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

workmanship /'wɜ:kmən∫ip/  

  • Danh từ
    sự khéo léo
    tay nghề (của công nhân)