Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  xa, nhiều
  khác nhau nhiều về ý kiến
  rộng rãi, khắp nơi
  it is widely known that
  khắp nơi người ta biết rằng