Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whereabouts /,weərə'baʊts/  /'weərəbaʊts/

 • Phó từ
  ở chỗ nào; gần chỗ nào (dùng khi không cần một câu trả lời thật chính xác)
  whereabouts did you find it ?
  anh đã tìm thấy cái đó ở chỗ nào thế?
  Danh từ
  (động từ số ít hoặc số nhiều)
  chỗ ở (của người, vật)
  a person whose whereabouts is (areunknown
  một người mà không ai biết chỗ ở của anh ta ở đâu