Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hàng, mặt hàng
  hàng sắt
  hàng bạc
  đồ gốm sứ
  đồ gốm
  wares
  (số nhiều)
  hàng bày bán ngoài trời (không phải ở trong cửa hiệu)
  bày hàng (để bán ngoài trời)

  * Các từ tương tự:
  warehouse, warehouse-keeper, warehouseman, warehousing, wareless