Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

warehouseman /'weəhausmən/  

  • Danh từ
    người nhận hàng gửi kho; người giữ kho