Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kho hàng
  nhà kho
  Động từ
  lưu kho
  phí lưu kho

  * Các từ tương tự:
  warehouse-keeper, warehouseman