Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ cổ, nghĩa cổ) không cẩn thận; không thận trọng; cẩu thả
    (+ of) không biết đến