Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đàn vion (tựa đàn vi-ô-lông)
  Danh từ
  /'vaiələ/
  (thực vật học)
  cây hoa tím

  * Các từ tương tự:
  violability, violable, violableness, violably, violaceous, violate, violation, violative, violator