Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

violaceous /vaiə'leiʃəs/  

  • Tính từ
    tím
    (thực vật học) (thuộc) họ hoa tím