Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vi phạm, thực hiện thì phá vỡ