Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

violable /'vaiələbl/  

  • Tính từ
    có thể vi phạm, có thể xâm phạm

    * Các từ tương tự:
    violableness