Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unimpeded /'ʌnim'pi:did/  

  • Tính từ
    không bị ngăn trở, không bị cản trở, không bị trở ngại