Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unencumbered /'ʌnin'kʌmbəd/  

  • Tính từ
    không bị làm lúng túng, không bị làm trở ngại, không bị làm vướng víu