Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thong thả, không vội vàng