Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xoay xoay, vặn vặn
  chị ta xoay xoay nút đài xem có thể bắt được đài nào
  twiddle one's thumbs
  ăn không ngồi rồi
  Danh từ
  sự xoay xoay, sự vặn vặn
  (khẩu ngữ) nét vặn, chi tiết xoắn (để trang trí)