Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (từ cổ)
  như abide
  xem abide
  bide one's time
  chờ thời cơ

  * Các từ tương tự:
  bidet