Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tongue-tied /'tʌŋtaid/  

  • Tính từ
    im lặng vì e thẹn; ríu lưỡi vì bối rối