Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xây cất bằng gỗ; có sườn gỗ (nhà)
    trồng cây lấy gỗ (đất đai)