Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuống họng
  grab somebody by the throat
  nắm cuống họng ai, bóp cổ ai
  họng
  a fish bone has stuck in my throat
  một cái xương cá mắc vào họng tôi
  cut one's own throat
  (khẩu ngữ) tự hại mình
  force (thrust, ram…) something down somebody's throat
  bắt ai phải chấp nhận (nghe theo) ý kiến (quan diểm, niềm tin) của mình
  tôi thật sự ghét phải chấp nhận những ý kiến cực đoan của bà ta
  have a frog in one's throat
  xem frog
  have a lump in one's (the) throat
  xem lump
  jump down somebody's throat
  xem jump
  lie in (through) one's teeth (throat)
  xem lie
  stick in one's throat
  xem stick

  * Các từ tương tự:
  throated, throatily, throatiness, throaty