Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật học) con ếch
  khuy khuyết thùa
  frog
  (khẩu ngữ)
  người Pháp
  have a frog in one's throat
  khản tiếng

  * Các từ tương tự:
  frog-fish, frog-in-the-throat, frog-march, frog-spawn, frog's-march, frogbit, frogged, froggery, frogging