Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

throatily /'θrəʊtili/  

  • Phó từ
    [một cách] khàn khàn