Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

throated /'θrəʊtid/  

  • (yếu tố tạo tính từ ghép)
    có họng màu (gì đó)
    một con chim họng đỏ