Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bao quanh, phụ cận
  Hue and the surrounding countryside
  Huế và vùng nông thôn phụ cận

  * Các từ tương tự:
  surroundings