Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giới hạn, tiếp giáp