Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tiền tố chỉ quan hệ do bố tục huyền hay mẹ tái giá)
    stepchild, stepmother…

    * Các từ tương tự:
    Step distribution, step-by-step, step-dance, step-down, step-down transformer, step-in, step-ins, step-rocket, step-up transformer